ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 


ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานผ้าฝ้าย ครั้งที่ 22 ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ โดยสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดเชียงใหม่ (ATED.CM) ได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยล้านนา ให้คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการแต่งกายแบบล้านนา รวมถึงเป็นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าฝ้าย ผ้าทอ ผ้าพื้นเมือง ได้มีช่องทางนำผลิตภัณฑ์มาเผยแพร่และจำหน่าย เป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนให้เกิดการจับจ่าย และการกระตุ้นเศรษฐกิจ
วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ ห้องฝ้ายคำ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ นายกองเอกนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินอดนจังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” วางเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อมอบให้กับ นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต
วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการพลเรือน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 ในการนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีถึงข้าราชการทุกคน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2566 โดยมีใจความสำคัญว่า “ข้าราชการ” มีหน้าที่สำคัญในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ตลอดจนจัดทำและให้บริการสาธารณะอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความมุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนด้วยจิตดาสา พร้อมทั้งนำความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุกมิติร่วมกับทุกภาคส่วน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีพระเมตตาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการต่อประเทศชาติ
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ